Oświadczenie PZJJ w sprawie twierdzeń Pana Romana Grzegorza

Zarząd Polskiego Związku Ju-Jitsu wyraża głębokie oburzenie i sprzeciw wobec całkowicie bezpodstawnych i nieznajdujących uzasadnienia w okolicznościach prawnych i faktycznych twierdzeń Pana Romana Grzegorza, na temat rzekomego braku umocowania prawnego Zarządu PZJJ. Ze zdziwieniem przyjmujemy informację pana Grzegorza na temat rzekomej rezygnacji czterech członków Zarządu, bowiem, zgodnie ze stanem faktycznym – przedstawionym w komunikacie z dnia 05 marca 2017 roku, rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie złożyły tylko dwie osoby. Kolejny raz zatem oświadczamy, iż po rezygnacji pana Hajewskiego oraz pana Szotka, pięciu pozostałych członków Zarządu, na podstawie § 24 Statutu PZJJ wybrało dwóch nowych członków.

Dla przypomnienia, przytaczamy przywołany zapis:
„W razie śmierci lub ustąpienia członka Zarządu, lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, każda z tych władz ma prawo dokooptować na jego miejsce nowego członka z tym, że liczba osób pochodzących z wyboru nie może być mniejsza niż 2/3 całego składu”.

Nie wiem zatem czy przedstawione przez pana Grzegorza informacje odnoszące się do czterech członków Zarządu są wynikiem braków edukacyjnych w przeprowadzaniu podstawowych działań arytmetycznych, czy też może są efektem celowych działań na szkodę PZJJ, obliczonych na destabilizację działań Związku i podważenie wiarygodności Zarządu.

Nie zmienia to faktu, iż w kompetencjach Pana Romana Grzegorza, jako Przewodniczącego Komisji Dan, nie leży, zarówno wydawanie tego typu daleko idących, a co najważniejsze – błędnych, nadinterpretacji prawnych, jak i zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów.

Pan Grzegorz Roman nie jest też z pewnością organem orzekającym o legalności Zarządów w Polskich Związkach Sportowych.
Mając powyższe na względzie, z przykrością informujemy, iż zmuszeni jesteśmy do podjęcia odpowiednich kroków prawnych oraz dyscyplinarnych wobec osób działających na szkodę PZJJ.

Jednocześnie informujemy, iż Zarząd nie będzie już wydawał dalszych oświadczeń ani polemicznych komentarzy w tej kwestii. Wobec wszelkich działań, które uznane zostaną za godzące w dobre imię PZJJ wyciągane będą natomiast wszelkie przewidziane przepisami prawa oraz aktami normatywnymi PZJJ konsekwencje prawne i dyscyplinarne.

Za Zarząd
Prezes PZJJ
Tomasz Knap